Zmena zmluvných podmienok


od 1. marca 2022

Zmena zmluvných podmienok


od 1. marca 2022

Z dôvodu vývoja na bankovom a finančnom trhu, ktorý objektívne ovplyvňuje poskytovanie bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania, s účinnosťou od 1. marca 2022 upravujeme Sadzobník poplatkov Erste Private Banking. Zmeny sa týkajú:

Cenné papiere

Obchodovanie s cennými papiermi – slovenské a zahraničné cenné papiere (nákup a predaj)

Dochádza k zmene rozsahu pásiem a síce pásma od 0,01 do 150000 EUR, od 150000,01 do 500000 EUR a nad 500000,01 EUR sa menia na pásma od 0,01 do 15000 EUR,  od 15000,01 do 300000 EUR a nad 300000,01 EUR

Nový Poplatok za obchodovanie s ETF v pásmach:

 • od 0,01 do 15000 EUR poplatok vo výške 0,50%, min. 25,00 EUR. V prípade obchodovania prostredníctvom Elektronickej služby (IB verzia George) je minimálny Poplatok vo výške 1,00 EUR
 • od 15000,01 do 300000 EUR Poplatok vo výške 75 EUR + 0,30% z objemu nad 15000 EUR
 • nad 300000,01 EUR Poplatok vo výške 930 EUR + individuálne % z objemu nad 300000 EUR

Nový Poplatok za obchodovanie s dlhopismi:

 • od 0,01 do 15000 EUR poplatok vo výške 0,50%, min. 25,00 EUR
 • od 15000,01 do 300000 EUR Poplatok vo výške 75 EUR + 0,30% z objemu nad 15000 EUR
 • nad 300000,01 EUR Poplatok vo výške 930 EUR + individuálne % z objemu nad 300000 EUR

Nový Poplatok za obchodovanie s fondami 3. strán:

 • od 0,01 do 15000 EUR Poplatok vo výške 0,50%, min. 25,00 EUR
 • od 15000,01 do 300000 EUR Poplatok vo výške 75 EUR + 0,40% z objemu nad 15000 EUR
 • nad 300000,01 EUR Poplatok vo výške 1215 EUR + individuálne % z objemu nad 300000 EUR

Nový Poplatok za obchodovanie s akciami a inými cennými papiermi:

 • rozdelenie Poplatkov bude nielen podľa zmenených pásiem, ale aj podľa nových zón A, B, C a D.
 • v zónach A ,B v prvom pásme bude Poplatok vo výške 0,50%, min. 25 EUR. V prípade obchodovania prostredníctvom Elektronickej služby (IB verzia George)  je minimálny Poplatok vo výške vo výške 10,00 EUR
 • v zóne A v druhom pásme bude Poplatok vo výške 75 EUR + 0,30% z objemu nad 15000 EUR a v treťom pásme bude Poplatok vo výške 930 EUR + individuálne % z objemu nad 300000 EUR
 • v zóne B v druhom pásme bude Poplatok vo výške 75 EUR + 0,40% z objemu nad 15000 EUR a v treťom pásme bude Poplatok vo výške 1215 EUR + individuálne % z objemu nad 300000 EUR
 • v zóne C v prvom pásme bude Poplatok vo výške  0,70%, min. 25 EUR. V prípade obchodovania prostredníctvom Elektronickej služby (IB verzia George)  je minimálny Poplatok vo výške vo výške 10,00 EUR. V druhom pásme bude Poplatok vo výške 105 EUR + 0,50% z objemu nad 15000 EUR a v treťom pásme bude Poplatok vo výške 1530 EUR + individuálne % z objemu nad 300000 EUR
 • v zóne D v prvom pásme bude Poplatok vo výške 1,30%, min. 30 EUR, v druhom pásme bude Poplatok 195 EUR + 1,10% z objemu nad 15000 EUR a v treťom pásme bude Poplatok 3330 EUR + individuálne % z objemu nad 300000 EUR

Poplatky za správu Cenných papierov vydaných v zahraničí a za vyrovnanie obchodov s Cennými papiermi vydanými v zahraničí

Dochádza k zmene zón A, B, C, D a E na zóny 1, 2, 3, 4 a 5

Nový poplatok za vyrovnanie obchodu a prevod ETF vo výške 60 EUR a za správu ETF vo výške 0,30% z priemernej dennej výšky hodnoty ETF (uplatňujú sa od 1.4.2022)

Poplatky za vyrovnanie obchodu a prevod ostatných cenných papierov a za ich správu v nových zónach 1, 2, 3, 4 a 5 ostávajú v rovnakej výške ako v pôvodných zónach A, B, C, D a E, okrem Poplatku za správu ostatných cenných papierov v zóne 1, ktorý bude vo výške 0,15% z priemernej dennej výšky hodnoty ostatných cenných papierov (uplatňuje sa od 1.4.2022)

Dochádza k zmene výpočtu Poplatku za správu cenných papierov. Základom pre výpočet Poplatku za držiteľskú správu zahraničných cenných papierov bude priemerná denná výška hodnoty portfólia počítaná z menovitej hodnoty dlhových cenných papierov a trhovej hodnoty ostatných cenných papierov (napr. akcie, warranty,  podielové listy, ETF, ADRs/GDRs).  Trhová hodnota ostatných cenných papierov sa určuje na základe posledného kurzu uverejneného burzou cenných papierov, ak tento nie je známy, potom sa na výpočet Poplatku použije menovitá hodnota ostatných cenných papierov. Hodnoty v cudzích menách sa prepočítajú priemerom z nákupného a predajného kurzu Banky pre danú menu platného v daný deň 

Aktívne riadené portfóliá

Zavádzame nové investičné stratégie pri riadenom Portfóliu: Vyvážené ESG portfólio, Dynamické ESG portfólio, ETF portfólio a Progresívne portfólio

Meníme pomer rozdelenia Poplatku za riadenie Portfólia medzi Banku a AM SLSP zo súčasného pomeru 80% Banke a 20% AM SLSP na pomer 70% Banke a 30% AM SLSP

Zásady stanovovania poplatkov

Aktualizovaná zásada pre Zmluvnú pokutu za omeškanie, a to nasledovne: Zmluvnú pokutu za omeškanie je možné uplatniť, ak platba peňažného dlhu na Bankový produkt nie je vykonaná riadne a včas. Zmluvná pokuta je splatná okamžite po márnom uplynutí lehoty na plnenie, ktorá je určená v písomnom bezplatnom upozornení zaslanom Klientovi. Banka môže uplatniť zmluvnú pokutu za každé omeškanie na danom Bankovom produkte, po zaslaní bezplatného upozornenia Klientovi najviac jedenkrát mesačne od vzniku omeškania, a to až do úplného splatenia omeškania. Banka uplatňuje zmluvnú pokutu, najviac do výšky stanovenej právnymi predpismi. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť Klienta zaplatiť omeškanú sumu.

Účet a platobné karty

Meníme názov Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) tak, že z názvu odstraňujeme „Poplatok za upomienku“ a riadok s uvedeným poplatkom sa zaradí pod kolónku Zmluvné pokuty

SPACE účet X nahrádza Osobný účet Exclusive

Vylepšujeme zloženie účtu:

 • súčasťou je neobmedzený počet Okamžitých platieb (tzv. instantné platby),
 • v cene účtu je jedna debetná karta Visa Platinum a jedna Visa Standard pre majiteľa účtu alebo oprávnenú osobu (pôvodne karta Visa Platinum iba pre majiteľa účtu a Visa Standard pre majiteľa účtu alebo oprávnenú osobu).

Úplné znenie Sadzobníka Erste Private Banking účinného od 1. marca 2022 nájdete tu

Ak sa niektorá zo zmien týka Vami využívaného Bankového produktu a so zmenou nesúhlasíte, môžete Zmluvu, na základe ktorej Vám je tento Bankový produkt poskytovaný, pred nadobudnutím účinnosti zmien Sadzobníka bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať.