Právne informácie

Informácie alebo akékoľvek zobrazenia na stránke www.slsp.sk podliehajú Podmienkam používania internetových stránok www.ersteprivatebanking.sk (ďalej len „Podmienky”).

Prevádzkovateľom internetových stránok www.slsp.sk je Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sa, vložka č. 601/B(ďalej len Prevádzkovateľ).

Podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré vstupujú na stránky www.ersteprivatebanking.sk, a používajú stránky www.ersteprivatebanking.sk (ďalej len „Používateľ”).

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon”) osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam, predovšetkým udeľovať súhlas na ich použitie.

S výnimkou Podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.slsp.sk povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom stránok, sa riadia znením Podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak.

Podmienky sa nevzťahujú na informácie, dokumenty a iné údaje zverejnené na stránkach www.slsp.sk alebo na úkony vykonané prostredníctvom stránok www.slsp.sk, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany na základe dohody uzavretej medzi Prevádzkovateľom a klientom Prevádzkovateľa pri vykonávaní obchodov podľa osobitných predpisov, najmä podľa právnych predpisov upravujúcich činnosť Prevádzkovateľa.

Úprava práv a povinností Prevádzkovateľa a Používateľa:

 1. Používaním internetových stránok www.ersteprivatebanking.sk Používateľ potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Prevádzkovateľ udeľuje Používateľovi právo používať stránky www.ersteprivatebanking.sk výhradne na osobnú potrebu Používateľa. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha v súlade s Autorským zákonom predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľa.
 3. Prístup na stránky www.ersteprivatebanking.sk a ich používanie je bezplatné.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup na stránky www.slsp.sk, a to bez udania dôvodu.
 5. Vo väčšine prípadov je možné používať a prehliadať stránky www.ersteprivatebanking.sk bez poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Napriek tomu prístup do niektorých častí stránok www.ersteprivatebanking.sk a ich používanie alebo používanie niektorých služieb, ktoré je možné využívať prostredníctvom týchto stránok, môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím osobných údajov Používateľa. Poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií prostredníctvom www.ersteprivatebanking.sk Používateľ súhlasí s ich použitím na účely informovania o produktoch a službách Prevádzkovateľa a na účely ochrany práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
 6. Poskytnutie akýchkoľvek informácií Používateľom prostredníctvom týchto stránok Prevádzkovateľovi sa zároveň považuje za udelenie súhlasu Používateľa Prevádzkovateľovi na použitie týchto informácií na účel výkonu podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, minimálne však na dobu, počas ktorej by bol Používateľ oprávnený podľa všeobecne záväzných predpisov takýto súhlas udeľovať.
 7. Pre akékoľvek Používateľom poskytnuté informácie nevyplýva pre Prevádzkovateľa žiadny záväzok mlčanlivosti okrem prípadov, ak takáto povinnosť vyplýva Prevádzkovateľovi zo zmluvy s Používateľom, alebo ak mu takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 8. Používateľ nesmie prenášať na stránky www.ersteprivatebanking.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek informácie porušujúce právne predpisy platné v Slovenskej republike alebo odporujúce dobrým mravom.
 9. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu www.ersteprivatebanking.sk. Právo realizovať zmeny, odstrániť alebo doplniť akékoľvek súčasti stránok má výhradne Prevádzkovateľ.
 10. Cieľom Prevádzkovateľa je minimalizovať technické chyby. Niektoré informácie alebo údaje na tejto stránke mohli byť vytvorené v chybných súboroch alebo formátoch, preto nemožno zaručiť, že stránky www.ersteprivatebanking.sk alebo služby prostredníctvom nich poskytované nebudú poškodené alebo iným spôsobom ovplyvnené uvedenými problémami.
 11. Snahou Prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránok www.ersteprivatebanking.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach nemusia byť nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne; sú informatívne a nemajú záväzný charakter, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade uvedené alebo dohodnuté inak.
 12. Hoci informačné zdroje, ktoré používa Prevádzkovateľ, sú všeobecne považované za spoľahlivé, Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na stránky www.ersteprivatebanking.sk z iných zdrojov.
 13. Informácie na týchto stránkach môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, ktoré sú mimo kontroly Prevádzkovateľa, a za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť; Prevádzkovateľ neprešetruje, neoveruje, ani nemonitoruje obsah týchto stránok.
 14. Informácie a akékoľvek zobrazenia na stránke www.slsp.sk sú poskytované tak, ako sú uverejnené. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, pokiaľ ide o presnosť, primeranosť alebo úplnosť uvedených informácií a zobrazení a výslovne sa zrieka zodpovednosti za prípadné obsahové chyby alebo neúplnosť informácií a materiálov. V súvislosti s týmito informáciami a zobrazeniami sa neposkytuje nijaká záruka, vrátane (ale nielen) záruky neporušenia práv tretích osôb, vlastníckeho práva, ich uplatnenia na obchodný účel alebo vhodnosti na iný konkrétny účel či nenapadnuteľnosti počítačovým vírusom.
 15. V maximálnom rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom Prevádzkovateľ v nijakom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vrátane (ale nielen) priamych alebo nepriamych, osobitných, súvisiacich alebo následných škôd, strát alebo výdavkov vzniknutých v súvislosti s týmito stránkami alebo ich použitím, alebo nemožnosťou ich použitia zo strany ktorejkoľvek osoby, alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.

Podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 1. 11. 2008.